Profil

Udruženje neonatologa i intenzivista u Federaciji Bosne i Hercegovine je strukovna organizacija neonatologa i neonatalnih intenzivista koja djeluje na području FBiH.

Ciljevi udruženja

 • Zaštita zdravlja novorođenčadi u FBiH
 • Koordinacija rada sa državnim institucijama koje vrše zakonsku regulativu u domenu zdravstvene zaštite novorođenčadi (Federalno ministarstvo zdravlja, Kantonalna ministarstva zdravlja)

Aktivnosti

 • Praćenje vitalnih statističkih pokazatelja zaštite zdravlja novorođenčadi: stope i uzroka perinatalne, rane neonatalne i ukupne neonatalne smrtnosti u FBiH
 • Edukacija ljekara – neonatologa, intenzivista i medicinskih sestara koje su uključene u njegu novorođenčadi
 • Koordinacija rada između različitih nivoa zdravstvene zaštite novorođenčadi u skladu sa principom centralizacije i regionalizacije neonatalne njege u FBiH Ustanovljavanje i koordinacija neonatalnog transporta u FBiH, u skladu sa preporukama evropskih strukovnih organizacija
 • Povezivanje i koordinacija rada sa farmaceutskim kompanijama koje proizvode i distribuiraju lijekove, materijal i medicinsku opremu za Odjeljenja za novorođenčad i Jedinice intenzivne njege u FBiH
 • Rad na poboljšanju opremljenosti neonatalnih odjeljenja, Jedinica Intenzivne njege i na usvajanju novih tehnologija iz oblasti Neonatalne medicine u FBiH
 • Organiziranje stručnih sastanka, tematskih simpozija i sl., u cilju razmjene novih saznanja iz domena Neonatologije
 • Rješavanje strukovnih i statusnih pitanja ljekara-neonatologa i intenzivista
 • Provođenje različitih projekata i programa koji su vezani za zaštitu zdravlja novorođenčadi, u koordinaciji sa organizacijama WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) i UNICEF.
 • Povezivanje i saradnja sa drugim srodnim strukovnim organizacijama u FBiH  (udruženje pedijatara, udruženje ginekologa-perinatologa)
 • Učlanjenje i povezivanje sa drugim srodnim strukovnim asocijacijama, regionalnim i evropskim